Pažinčių svetainės „Darni Pora“ taisyklės

Prieš pateikdami savo asmeninę informaciją ir/ar nuotrauką/-as į šį tinklalapį, atidžiai perskaitykite registracijos sąlygas (toliau – sąlygos). Pateikdami savo asmeninę informaciją ir/ar nuotrauką/-as į tinklalapį, Jūs pareiškiate savo sutikimą su šiomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nepateikite savo asmeninės informacijos ir/ar nuotraukos/-ų į tinklalapį bei nedalyvaukite DarniPora.lt interneto vartuose. Tinklalapis pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, papildyti arba pašalinti šias sąlygas. Jei ir toliau naudositės tinklalapiu, po bet kokių šių sąlygų pakeitimų publikavimo, tai reikš Jūsų sutikimą su pakeitimais. Šios registracijos taisyklės apima dalyvavimą Darnipora.lt interneto svetainėje bei jos angliškame vertime – BalticDate.com interneto svetainėje. Toliau šiame susitarime sąvokos DarniPora.lt ir BalticDate.com naudojami kaip sinonimai ir reiškia sutikimą su dalyvavimu abiejų šių interneto vartų veikloje pagal žamiau šiame susitarime nurodytas sąlygas.

1. Reikalavimai anketoje publikuojamoms nuotraukoms:
(1) pagrindinėje nuotraukoje turi matytis jūsų veidas (kitoms anketos nuotraukoms šis reikalavimas netaikomas)
(2) nuotrauka turi būti geros kokybės
(3) turi būti JPG, GIF, PNG formato
(4) vaizdas nuotraukoje turi būti vertikalus
(5) turi būti ne mažesnė nei 100 x 100 taškų dydžio
(6) dydis turi neviršyti 4 MB, o matmenys turi neviršyti 2000×2000 taškų
(7) draudžiama talpinti nuotraukas, kurių autorinės teisės yra saugomos
(8) draudžiama talpinti įžeidžiančias ir pornografines nuotraukas
(9) draudžiama talpinti vaikų nuotraukas ir nuotraukas su kitais asmenimis
(10) draudžiama talpinti svetimas nuotraukas.

Nuotraukos, neatitinkančios reikalavimų, yra trinamos mūsų administratorių be išankstinio įspėjimo.

2. Apribojimai
Jūs sutinkate nenaudoti šio tinklalapio jokiems neteisėtiems tikslams įskaitant, bet neapsiribojant bet kokio turinio į tinklalapį pateikimu, publikavimu, peržiūra, perdavimu, siuntimu, pakrovimu, laikymu, atgaminimu ir/arba platinimu, kuris:
(1) pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus,
(2) sudarytų verslo paslaptį arba kitą slaptą informaciją,
(3) būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu,
(4) pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises,
(5) grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba
(6) pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

3. Leidimas naudotis nepilnamečiams
Registruodamas šioje svetainėje Jūs garantuojate, kad esate pilnametis. Nepilnamečiams asmenims griežtai draudžiama registruotis šiame tinklalapyje ir tokios anketos bus nedelsiant be papildomo įspėjimo šalinamos iš tinklalapio duomenų bazės.

4. Uždraustas turinys
Jums draudžiama šiame tinklalapyje laikyti, publikuoti, siųsti, pakrauti, platinti arba perduoti bet kurį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, šventvagišką, įžeidžiamą, grasinantį, užgaulų, nepadorų ar neteisėtą turinį arba bet kurį kitą turinį, kuris galėtų būti traktuojamas kaip nusikaltimas arba skatintų elgesį, galimą laikyti nusikaltimu arba sukeliantį kitą teisinę atsakomybę. Neteisėto turinio pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tiesioginiais grasinimais fizine žala, persekiojimu, pornografija ir medžiagos, apsaugotos autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais, ar kitos privačios medžiagos naudojimu be tinkamo sutikimo. Uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:
(1) programomis su virusais ir/arba priemonėmis, pažeidžiančiomis šio tinklalapio ir/arba kitų tinklalapių saugumą,
(2) prašymais arba reklama,
(3) nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu,
(4) privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kuria kita privačia informacija
(5) dvigubas publikavimas arba masinis siuntinėjimas bet kokios informacijos bei pornografijos ar kitos įžeidžiamo turinio publikavimas, siuntimas, pakrovimas, laikymas, pardavinėjimas arba platinimo atvejai, kaip apie tai savo nuožiūra nusprendžia tinklalapio vadovybė, yra griežtai draudžiami.
Jums draudžiama savo anketoje skelbti bet kokius savo bei kitų asmenų kontaktinius duomenis, išskyrus tiems duomenims specialiai skirtus laukelius.

5. Turinio panaudojimo apribojimai
Šis tinklalapis yra UAB “Darni pora” (šiame dokumente dar nurodoma kaip “DarniPora.lt”, “mes”, “mus” arba “mūsų”) nuosavybė, ir yra jos tvarkomas. Joks turinys iš šio tinklalapio jokiu būdu negali būti atgaminamas, dar kartą išleistas, pakrautas, publikuojamas, perduodamas arba platinamas. Turinio modifikavimas arba turinio panaudojimas bet kuriam kitam tikslui yra DarniPora.lt autorinių teisių ir kitų privačių teisių pažeidimas. Visi prekiniai ženklai, paslaugų ženklai ir prekiniai pavadinimai, kurie pateikiami šiame tinklalapyje yra UAB “Darni pora” nuosavybė arba UAB “Darni pora” turi leidimus jiems naudoti.

6. Teisė pašalinti ir sunaikinti medžiagą
DarniPora.lt pasilieka sau teisę pašalinti ir sunaikinti bet kokį turinį iš šio tinklalapio, kuris pažeidžia šias sąlygas. Jūs sutinkate, kad DarniPora.lt nebus atsakingas už bet kokio turinio, kurį bet koks asmuo pateikė, publikavo, peržiūrėjo, perdavė, atgamino ir/arba išplatino šiame tinklalapyje, tikrinimą, kontroliavimą, redagavimą ir/arba stebėjimą.

7. Turinio nuosavybė ir jo panaudojimo teisės
Jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad esate vienintelis visų teisių į Jūsų publikuojamą turinį savininkas (įskaitant visas su juo susijusias autorines teises) arba, kad turite besąlyginę teisę ir licenziją į šį turinį, kaip numatyta šioje dalyje. Nors publikuojamo turinio autorinės teisės išliks Jūsų nuosavybe, Jūs sutinkate, kad visas Jūsų publikuojamas turinys taptų DarniPora.lt ir jos angliškos versijos PairIQ.com duomenų bazės dalimi, būtų saugomas ir naudojamas neribotą laiką ir kad DarniPora.lt būtų duomenų bazės ir autorinių teisių į išvestinius nuo turinio kūrinius savininku. Be to, kad yra atsisakoma visų teisių į turinį, įskaitant moralines teises, privatumo teises ir viešumo teises. Nei DarniPota.lt, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama turinį sutinkamai su šia dalimi, nebus įpareigota mokėti Jums autorinio honoraro ar kitokio atlyginimo už turinio panaudojimą. Jūs sutinkate, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų renkami ir saugomi DarniPora.lt duomenų bazėje bei naudojami informacinių laiškų, SMS pranešimų siuntimui bei susisiekimui su Jumis (telefonu ir/ar alektroniniu paštu).

8. Nebaudžiamumas
Jūs sutinkate atlyginti žalą, laikyti nekaltais ir ginti DarniPora.lt, jo darbuotojus, licencijų išdavėjus, licencijų turėtojus ir teisių perėmėjus (bendrai “apsaugotas šalis”) nuo bet kokių ir visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių, kaštų ir atsakomybės (įskaitant pagrįstus mokesčius juristams ir teismų kaštus), kylančių iš arba susijusių su šių taisyklių ir nuostatų nesilaikymu iš Jūsų arba bet kokio asmens, veikiančio pagal Jūsų nurodymus, pavedimus ir kontrolę, pusės, įskaitant, bet neapsiribojant Jūsų arba kurio kito asmens, naudojančio Jūsų slaptažodį, publikuoto turinio išleidimu, platinimu, eksponavimu arba kitokiu panaudojimu.

9. Atleidimas
Jūs visiems laikams atleidžiate ir atsisakote savo bei Jūsų nepilnamečių palikuonių, teisių perėmėjų ir įpėdinių teisių paduoti DarniPora.lt ir bet kurias apsaugotas šalis į teismą dėl bet kokio žalos arba nuostolių, tariamai kylančių dėl bet kokio Jūsų pateikto turinio išleidimo arba panaudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokia žala arba nuostoliais, kuriuos galite patirti peržiūrėdami, pakraudami arba įkraudami bet kokį šio tinklalapio turinį. Jūs sutinkate atleisti bet kokias ir visas pretenzijas, kurias turite arba galite turėti DarniPora.lt, kylančias Jūsų pasinaudojimo arba/ir tęstinio naudojimosi šiuo tinklalapiu pasėkoje, nesvarbu, ar Jūs apie jas žinote, ar ne, ir atsisakyti teisės pasinaudoti ta dalimi ir jos teikiamomis privilegijomis, o taip pat panašiais statutais, taisyklėmis ir potvarkiais.

10. Atsakomybės apribojimas
Jokiomis aplinkybėmis, įskaitant, bet neapsiribojant aplaidumu, DarniPora.lt nebus atsakingas už specialius, šalutinius, tiesiogius, netiesiogius, baudžiamuosius arba pasekminius nuostolius arba kompensaciją už juos, kylančius dėl Jūsų naudojimosi arba negalėjimo naudotis šiuo tinklalapiu, bet kokiu tinklalapio turiniu, paslaugomis, funkcijomis, produktais ir/arba bet kokia su tuo susijusia programine įranga, net jei DarniPora.lt arba jos įgaliotas atstovas buvo įspėti apie tokios kompensacijos galimumą. Taikomi įstatymai negali suteikti atsakomybės arba šalutinių ar pasekminių nuostolių kompensacijos apribojimo arba išskyrimo, todėl aukščiau paminėtas apribojimas arba išskyrimas Jums negali būti taikomas.

11. Nutraukimas
DarniPora.lt pasilieka sau teisę bet kada nutraukti Jūsų priėjimą prie šio tinklalapio už šių taisyklių ir nuostatų arba įstatymų nesilaikymą, arba jei DarniPora.lt taip nuspręs dėl kitų priežasčių, be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Jūs pripažįstate, kad Jūsų pasikliovimas šių paslaugų tęstinumu yra nepagrįstas, nes DarniPora.lt turi teisę nutraukti paslaugas arba Jūsų narystę dėl bet kurios priežasties bet kada be įspėjimo, be priežasties ir be atsakomybės. Kai DarniPora.lt nutraukia šio tinklalapio egzistavimą, Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad DarniPora.lt savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti visą turinį ir informaciją bet kokiu būdu. Bet kuriai šaliai nutraukus paslaugų teikimą/naudojimąsi paslaugomis, Jūs privalote sunaikinti visą medžiagą arba turinį, gautą iš šio tinklalapio.

12. Pataisymai
DarniPora.lt pasilieka sau teisę laikas nuo laiko keisti, pataisyti, papildyti arba ištrinti bet kokias tinklalapio sąlygas bet kuriuo metu be įspėjimo, o Jūsų tęstinis naudojimasis šiuo tinklalapiu reiškia Jūsų sutikimą su tokiais pataisymais, pakeitimais, papildymais arba ištrynimais. Jei Jūs manote, kad šie sąlygų pakeitimai yra Jums dėl kažkokių priežasčių nepriimtini, Jūs sutinkate baigti naudotis šiuo tinklalapiu.

13. Bendra dalis
Jūs sutinkate, kad šio tinklalapio naudojimo ir šios registracijos sąlygos bei bet kokie su jomis susiję ginčai arba bet koks turinys, susijęs su šiuo tinklalapiu, būtų reglamentuotas ir interpretuojamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jūs sutinkate, kad mes, mūsų įpėdiniai ir teisių perėmėjai gali įvykdyti šias naudojimo sąlygas Jūsų ir Jūsų paveldėtojų, nepilnamečių įpėdinių ir teisių perėmėjų nenaudai. Jūs sutinkate, kad jei bet kuris šio tinklalapio sąlygų punktas tampa negaliojantis arba neįvykdomas, tai nepaveiks likusių šio tinklalapio naudojimo sąlygų teisėtumo, jos išliks galiojančiomis ir įvykdomomis. Šio tinklalapio naudojimo sąlygos bei priedai prie jų, publikuojami DarniPora.lt, negali būti taisomi, išskyrus kaip nurodyta aukščiau. Nei vienos šalies atsisakymas, nesvarbu ar išreikštas, ar numanomas, bet kurios šio tinklalapio naudojimo sąlygų bei priedų prie jų publikuojamų DarniPora.lt dalies arba bet koks tokio atsisakymo pažeidimas nereikš tęstinio tos dalies atsisakymo arba bet kurios šio tinklalapio naudojimo sąlygų dalies atsisakymo.

14. Nuorodos
Visos nuorodos į “mus”, “mūsų” ir “DarniPora.lt ” šiose taisyklėse ir nuostatose yra skirtos nuorodoms į DarniPora.lt ir jo pagrindinį bei dukterinius subjektus. Visos nuorodos į “Jus”, “Jūsų” ir “vartotojas” šiose taisyklėse ir nuostatose yra skirtos nuorodoms į vartotoją, kuris sutinka su šių taisyklių ir nuostatų sąlygomis, bakstelėdamas “toliau” mygtuką prieš tai buvusiame ekrane.