Pažinčių svetainės „Darni Pora“ taisyklės

Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB “Interneto Pažintys” ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi DarniPora.lt svetaine (toliau – Svetainė), o tai pat ir taisyklės (toliau – Taisyklės), kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys svetainės paslaugomis, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi pažinčių galimybėmis, elektroniniu paštu, bendravimu vidinėmis žinutėmis, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos). Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Svetaine.

1.2. Dalis DarniPora.lt teikiamų Paslaugų yra prieinamos už tam tikrą užmokestį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje. 

1.3. UAB “Interneto Pažintys” turi teisę pakeisti šias Taisykles, paskelbiant apie pakeitimus Svetainėje, Lankytojo paskyroje ir atsiųsdamas informaciją apie Taisyklių pakeitimus Lankytojo paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Jei Lankytojas sutinka su Taisyklių pakeitimais ir(ar) po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją DarniPora.lt Svetainėje.

2. Registracija ir prisijungimo duomenys.

2.1. Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Lankytojui tik atlikus registracijos procedūrą Svetainėje (toliau – Registracija), Lankytojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Svetainėse, apimtį.

2.2. Atlikdamas Registraciją Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Lankytojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Lankytojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Svetainės administratoriai turi teisę Lankytojo paprašyti įrodyti savo duomenų teisingumą, o to nepadarius neregistruoti Lankytojo, pašalinti Lankytoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų.

2.3. Lankytojas sutinka, kad Registracijos metu sukurto profilio duomenys, nuotraukos ir asmeninė informacija, kurią vartotojas pateikia savanoriškai, būtų prieinami kitiems Svetainės Lankytojams ir kad Darnipora.lt Svetainė negali būti laikoma atsakinga už tokių duomenų panaudojimą. 

2.4. Lankytojas sutinka, jog jis pats, o ne DarniPora.lt, atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą, nebent Prisijungimo duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims dėl Darnipora.lt kaltės.

2.5. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Lankytojui.

2.6. Šalys susitaria, jog DarniPora.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai panaikinti visą ar dalį Lankytojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Lankytojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetainės Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Lankytojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų, jei Lankytojas pažeidžia šias Taisykles. 

2.7. DarniPora.lt Lankytojo asmens duomenis tvarko vadovaujantis DarniPora.lt Privatumo politika ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir jų tvarkymo būdai, Lankytojo teisės, susijusios su asmens duomenimis bei visa kita su asmens duomenimis susijusi informacija yra nurodyta Privatumo politikojesu kuria būtina susipažinti prieš pradedant naudotis DarniPora.lt Svetaine ir Paslaugomis. Naudodamasis Svetainės Paslaugomis Lankytojas privalo susipažinti ir sutikti su DarniPora.lt Privatumo politika. Lankytojas nesutikdamas su asmens duomenų tvarkymu ir Privatumo politikos sąlygomis privalo nedelsiant liautis naudotis Svetaine ir kitomis DarniPora.lt Paslaugomis bei neteikti DarniPora.lt jokių savo asmens duomenų. Lankytojas manydamas, kad jo duomenis tvarkomi netinkamai Lankytojas turi teises, numatytas Privatumo politikoje ir (ar) teisės aktuose.

2.8. Patalpindamas savo asmeninę informaciją bei duomenis į DarniPora.lt Lankytojas patvirtina, kad supranta, jog ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką. 

2.9. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

2.10. Registruodamas Svetainėje Lankytojas garantuoja, jog registracijos metu yra pilnametis. Nepilnamečiams asmenims griežtai draudžiama registruotis šiame tinklalapyje. Kilus įtarimams, jog Lankytojas yra nepilnametis, Svetainės administratoriai gali paprašyti įrodyti savo amžių, o to nepadarius, anketos bus nedelsiant, be papildomo įspėjimo, šalinamos iš Svetainės duomenų bazės.

3. Reikalavimai anketoje publikuojamoms nuotraukoms:

3.1. pagrindinėje nuotraukoje bent dalinai turi matytis jūsų veidas (kitoms anketos nuotraukoms šis reikalavimas netaikomas)

3.2. nuotrauka turi būti geros kokybės, nesusiliejus

3.3. turi būti JPG arba PNG formato

3.4. dydis turi neviršyti 6 MB

3.5. draudžiama talpinti nuotraukas, kurių autorinės teisės yra saugomos

3.6. draudžiama talpinti įžeidžiančias ir pornografines nuotraukas

3.7. draudžiama talpinti vaikų nuotraukas ir nuotraukas su kitais asmenimis, jei neturite jų sutikimo

3.8. draudžiama talpinti svetimas nuotraukas

Nuotraukos, neatitinkančios reikalavimų, yra trinamos Svetainės administratorių be išankstinio įspėjimo. Apie ištrintas nuotraukas Vartotojas yra informuojamas el. paštu, nurodytu registruojantis.

4. Bendravimas DarniPora.lt Svetainėje. Teisės į turinį

Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne DarniPora.lt, yra atsakingas už bendravimą su kitais svetainės Lankytojais ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine.

Lankytojas sutinka nenaudoti DarniPora.lt Svetainės jokiems neteisėtiems tikslams, bei pateikti, publikuoti, siųsti, laikyti ir/arba platinti turinį, kuris:

4.1. pažeistų bet kokias autorines teises, prekinius ženklus arba patentus,
4.2.būtų neteisingas, netikslus, apgaulingas ar kitaip klaidinantis,
4.3. būtų įžeidžiantis arba kenksmingas bet kurio asmens atžvilgiu,
4.4. pažeistų bet kurio asmens teisę į privatumą arba viešumo teises,
4.5. grėstų pakenkti asmenims ar turtui arba kitaip trukdytų bet kuriam asmeniui ir/arba
4.6. pažeistų bet kuriuos kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

DarniPora.lt Svetainėje uždraustas turinys taip pat apima, bet neapsiriboja:

4.7. programomis su virusais ir/ar priemonėmis, pažeidžainčiomis Svetainės saugumą,
4.8. prašymais arba bet kokio tipo reklama
4.9. nelegalios veiklos pasiūlymais arba skatinimu, taip pat pornografijos siuntinėjimu ar kito įžeidžiančio turinio publikavimu, siuntimu ar platinimu
4.10. privačios informacijos (tokios kaip telefonų numeriai, adresai, asmens kodas arba bet kuri kita privati informacija) dalijimusi su trečiomis šalimis apie bet kurį asmenį, negavus to asmens leidimo ir sutikimo.

Registruodamais DarniPora.lt Svetainėje Lankytojas užtikrina, jog yra vienintelis visų teisių į savo publikuojamą turinį savininkas. Nors publikuojamo turinio autorinės teisės išliks Lankytojo nuosavybe, Lankytojas sutinka, kad visas publikuojamas turinys taptų DarniPora.lt Svetainės duomenų bazės dalimi, būtų saugomas neribotą laiką ir naudojamas statistinėms analizėms, skirtoms Svetainės funkcionalumui vystyti ir gerinti.

Lankytojas sutinka, kad jo elektroninis paštas būtų saugomas DarniPora.lt duomenų bazėje bei naudojamas informacinių laiškų siuntimui bei susisiekimui su Lankytoju, iškilus klausimams ar neaiškumams.

5. Mokamos paslaugos Svetainėje DarniPora.lt

Registracija ir Narystė Svetainėje yra nemokama. 

Už papildomą mokestį Lankytojas gali įsigyti Auksinę arba Premium Narystę (toliau Mokamos Paslaugos). DarniPora.lt Auksinė ir Premium narystės yra prenumeratos tipo, tai yra jos atsinaujina automatiškai kas mėnesį arba pusę metų (priklausomai nuo pasirinkto plano Narystės įsigijimo metu) iki tol, kol Lankytojas pats nenutraukia Mokamų Paslaugų prenumeratos arba kol neištrina anketos. Auksinės arba Premium Narystės prenumerata gali būti nutraukiama bet kuriuo metu, be jokių papildomų įsipareigojimų ar mokesčių. 

Lankytojas, prieš naudojantis Mokamomis Paslaugomis, įsipareigoja perskaityti ir susipažinti su visomis taisyklėmis, įskaitant apie atsiskaitymo sistemas, skirtingus mokesčius ir prenumeratos laikotarpius, prenumeratos sąlygas. 

Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad pasibaigus laikotarpiui, už kurį Lankytojas yra sumokėjęs siekdamas naudotis tam tikromis Mokamomis Paslaugomis (jeigu šis laikotarpis nepratęsiamas), Lankytojui gali būti apribota galimybė naudotis Mokamomis Paslaugomis ir dėl to Lankytojas gali netekti galimybės naudotis tam tikromis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant galimybių pasiekti visą ar dalį Svetainėje prieinamo turinio.

6. Apmokėjimas ir pinigų grąžinimas

Apmokėjimas už Svetainės Auksinę ir Premium Narystės prenumeratą galimas keliais būdais:

6.1. sms žinute,
6.2. kreditine kortele
6.3. per Lietuvos bankus

Darnipora.lt įsipareigoja atlikti pinigų grąžinimą šiais atvejais:

6.4. Jei prekė ar paslauga nebuvo suteikta
6.5. Jei Lankytojas gavo ne tą prekę ar paslaugą, už kurią sumokėjo
6.6. Jei DarniPora.lt atšaukė užsakymą, bet negrąžino pinigų
6.7. Kažkas kitas pasinaudojo Lankytojo kreditine kortele

DarniPora.lt neatsako už tai, jog Lankytojas įsigijo prenumeratą ir nesinaudoja Svetainės paslaugomis ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami. 

Pinigai taip pat nėra grąžinami, jei Lankytojas, įsigijęs Mokamas Paslaugas, atliko šiuos veiksmus:

6.8. Jungėsi prie Svetainės DarniPora.lt
6.9. Siuntė žinutes kitiems Svetainės Lankytojams
6.10. Lankėsi tose Svetainės dalyse, kurios yra prieinamos tik Mokamas Paslaugas įsigijusiems Lankytojams